بیمه سلول‌ها

بیمه سلول‌ها

کلیه نمونه‌های خون بندناف در سال 1400 با شرایط زیر تحت پوشش بیمه البرز قرارگرفته‌اند.

غرامت قابل پرداخت در صورت عدم پیوند به دلیل کمبود تعداد سلول‌های بنیادی نمونه خون بندناف، آلودگی میکروبی و همچنین عدم کیفیت ذاتی نمونه طبق تشخیص متخصصين به شرح زیر است.

 

الف) برای نوزادی که نمونه‌اش ذخیره‌سازی شده است:

موضوع

شرایط

سقف قابل پرداخت

در صورت ابتلاء به بیماری‌های خونی

به شرط امکان تهیه سلول از راه منابع در‌اختیار بیمه‌گذار

150،000،000 ریال

درصورت عدم امکان تهیه سلول از راه منابع در‌اختیار بیمه‌گذار

300،000،000 ریال

در صورت ابتلاء به بیماری‌های غیر خونی

به شرط امکان تهیه سلول و عدم امکان تهیه سلول از طریق منابع در‌اختیار بیمه‌گذار

100،000،000 ریال

 

ب) برای بستگان درجه یک نوزادی که نمونه‌اش ذخیره‌سازی شده‌است:

مبلغ پرداخت‌شده در زمان عقد قرارداد + مجموع شارژ سالیانه تا زمان پرداخت غرامت، پرداخت می‌شود.

 

ج) پوشش بیمه‌ای نمونه‌های در برابر حوادث غیرمترقبه:

کلیه نمونه‌های خون بند ناف ذخیره‌شده در شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان تحت پوشش حوادث غیر‌مترقبه (آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار) قرار دارند و در‌صورت بروز حادثه مبلغ پرداخت‌شده در زمان عقد قرارداد + مجموع شارژ سالیانه تا تاریخ حادثه به مالک نمونه پرداخت خواهد‌شد.
 
بیمه سلول‌های ذخیره شده نزد بیمه ایران