پیوند های انجام شده

پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه های بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان


پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه های بانک سلول های بنیادی خون بند ناف شرکت فناوری بن یاخته های رویان
بیمار نام بیماری سال پیوند نوع پیوند مرکز پیوند
دحتر 5 ساله ALL 1401 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 4 ساله MPS 1401 Allogeneic
اهدائی
بیمارستان کودکان مفید
پسر 4 ساله انمی اپلاستیک 1401 Autologous بیمارستان امیر شیراز
پسر 6 ماهه SCID 1401 Allogeneic بیمارستان کودکان مفید
پسر 9 ساله MPS 1400 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 9 ساله ALL 1400 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 2 ساله JMML 1400 Allogeneic بیمارستان کودکان مفید
دحتر 7 ساله فلج مغزی (CP) 99 Allogeneic بیمارستان بنت الهدی مشهد
پسر 4 ساله نقص ایمنی 99 Allogeneic بیمارستان کودکان مفید
پسر 2 ساله SCID 99 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 5 ساله CGD 98 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 6 ماهه فلج مغزی (CP) 98 Autologous بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 10 ساله فلج مغزی (CP) 98 Allogeneic بیمارستان بنت الهدی مشهد
پسر 6 ساله انمی اپلاستیک 98 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 5 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 8 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 7 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 5 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 4 ساله ALL 97 Allogeneic بیمارستان علی اصغر
پسر 16 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 6 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 7 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 7 ساله انمی اپلاستیک 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 6.5 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 12 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 4 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 16 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 7 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 11 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 4 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 10 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 4 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 5 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 12 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 6 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 6 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 3 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان بنت الهدی مشهد
پسر 7 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان بنت الهدی مشهد
دحتر 9 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 13 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 3 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 5 ساله انمی اپلاستیک 97 Allogeneic بیمارستان کودکان مفید
دحتر 5 ساله ALL 97 Allogeneic بیمارستان کودکان مفید
پسر 2.5 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 12 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان بنت الهدی مشهد
پسر 4 ساله فلج مغزی (CP) 97 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 11 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 6 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 12 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 5 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 4 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 12 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 8 ساله ALL 96 Allogeneic بیمارستان کودکان مفید
پسر 7 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 5 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 5 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 5 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 9 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 9 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 6 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 6 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 4 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 11 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 7 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 4 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
دحتر 10 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 8 ساله فلج مغزی (CP) 96 Allogeneic بیمارستان مرکز طبی کودکان
پسر 9 ساله تالاسمی 95 Allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 6 ساله LAD 95 Allogeneic
اهدائی
بیمارستان منتصری مشهد
پسر 28 ساله اسیب مغزی 95 Allogeneic
اهدائی
بیمارستان منتصری مشهد
دحتر 10 ماهه SCID 94 Allogeneic
اهدائی
بیمارستان منتصری مشهد
پسر 6 ساله انمی اپلاستیک 94 Autologous بیمارستان علی اصغر
دحتر 12 ساله AML 94 Allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 6 ساله انمی فانکونی 94 Allogeneic بیمارستان شریعتی
دحتر 2 ساله فلج مغزی (CP) 94 Allogeneic بیمارستان شیخ مشهد
پسر 4 ساله فلج مغزی (CP) 94 Allogeneic بیمارستان شیخ مشهد
پسر 8 ساله فلج مغزی (CP) 94 Allogeneic بیمارستان شیخ مشهد
دحتر 8 ساله تالاسمی 93 Allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 12 ساله ALL 93 Allogeneic بیمارستان شریعتی
دحتر 15 ساله ALL 93 Allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 1 ساله تالاسمی 93 Allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 2 ساله ALL 92 Allogeneic بیمارستان شریعتی
دحتر 7 ساله ALL 92 Allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 13 ساله ALL 91 Allogeneic بیمارستان شریعتی