پیوند های انجام شده

پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه های بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان


پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه های بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان (خصوصی)
بیمار نام بیماری سال پیوند نوع پیوند مرکز پیوند
پسر 2 ساله ALL 92 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 8 ساله تالاسمی 93 allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 12 ساله ALL 93 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 10 ماهه SCID 94 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 6 ساله آنمی آپلاستیک 94 autologous بیمارستان علی اصغر (ع)
دختر 12 ساله AML 94 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 12 ساله AML 94 allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 9 ساله تالاسمی 95 allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 6 ساله LAD 95 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 26 ساله آسیب مغزی 95 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 9 ساله اوتیسم 97 autologous بیمارستان منتصریه مشهد
پیوندهای انجام شده با استفاده از نمونه های بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان (عمومی)
بیمار نام بیماری سال پیوند نوع پیوند مرکز پیوند
پسر 13 ساله ALL 91 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 7 ساله ALL 92 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 1 ساله تالاسمی 93 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 15 ساله ALL 93 allogeneic بیمارستان شریعتی
دختر 2 ساله CP 94 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 4 ساله CP 94 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 8 ساله CP 94 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 6 ساله آنمی فانکونی 94 allogeneic بیمارستان شریعتی
پسر 8 ساله ALL 96 دبل کوردallogeneic مرکز طبی کودکان تهران
دختر 7 ساله آنمی آپلاستیک 97 allogeneic مرکز طبی کودکان تهران
پسر 7 ساله فلج مغزی 97 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
پسر 3 ساله فلج مغزی 97 allogeneic بیمارستان منتصریه مشهد
دختر 5 ساله ALL  97

allogeneic

بیمارستان کودکان مفید