Menu

نحوه استفاده از نمونه

نحوه استفاده از نمونه بانک (HLA)

تاکنون در بانک HLA شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان، اطلاعات بیش از 60 هزار نمونه ذخیره‌سازی شده‌است که در نوع خود در سطح منطقه بی‌نظیر است. بدیهی است هر‌قدر، تعداد نمونه ثبت شده در این بانک بیشتر باشد، شانس یافتن نمونه مناسب برای پیوند نیز بیشتر خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که بر روی هر سلول، 6 جایگاه آنتی ژن وجود دارد که برای انجام پیوند در فرد دهنده و گیرنده، تطابق این 6 جایگاه آنتی ژنی است. اطلاعات ثبت شده در این بانک کاملا محرمانه بوده و با توجه به اینکه نمونه‌ها در مالکیت خانواده‌ها است، برای هرگونه استفاده از اطلاعات HLA و در نهایت تصمیم برای پیوند، حتما رضایت‌نامه کتبی از خانواده دریافت خواهد شد. برای این منظور، مکاتبه پزشک متخصص پیوند با بانک خون بندناف رویان الزامی است.

 
گردش کار