گالری تصاویر شرکت

بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان
  • بازدید مسئولان و بازرسان وزارت بهداشت از شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان و بانک خون بندناف رویان