بیمه سلول‌ها

بیمه سلول‌ها

کلیه نمونه‌های خون بندناف ذخیره شده در شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان توسط شرکت بیمه البرز طی بیمه نامه شماره 94/67/3861/24 با سررسید 96/11/04 به شرح زیر تحت پوشش بیمه قرار گرفته و به صورت مستمر تمدید میگردد:

1- خسارات وارده به نمونه‌های خون بند ناف ذخیره شده در تانکهای نگهداری واقع در آدرس مورد بیمه ناشی از وقوع حوادث آتش سوزی، زلزله و انفجار به نحویکه در صورت ایجاد خسارت در اثر وقوع حوادث مزبور کلیه مبالغ دریافتی از صاحب نمونه به ایشان مسترد خواهد گردید.

2- زیان ناشی از عدم امکان استفاده از نمونه خون بند ناف فریز شده جهت درمان از طریق پیوند در زمان استفاده برای نوزاد یا هر شخص دیگری در موارد ناشی از مسئولیت نگهداری ، آلودگی میکروبی، کافی نبودن تعداد سلول، شکستگی کیسه خون و یا عدم کیفیت ذاتی نمونه به نحویکه نمونه خون بند ناف در زمان پیوند به تشخیص متخصصین و براساس استانداردهای موضوعه قابل استفاده نباشد مطابق شرایط بیمه نامه تا مبلغ 500/000/000 ریال به عنوان خسارت به صاحب نمونه پرداخت خواهد نمود.

 
هزینه ذخیره سازی