هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در شهر تهران:  (زمان اجرا: 1394/01/01)

از ابتدای فروردین  1394، هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در سال اول به همراه آزمایشات اولیه که بر روی نمونه خون بند ناف انجام می شود به صورت ذیل اعلام می گردد:

  • 1- هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 18.150.000 ریال
  • 2- هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 22,000,000 ریال

لازم به توضیح است که هزینه جمع آوری و فریز نمونه، بعد از رویت جواب آزمایشات اولیه مادر و تائید آن توسط واحد پذیرش بانک خون بند ناف از خانواده های محترم دریافت خواهد شد.


هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در شهر های دارای دفاتر نمایندگی: (زمان اجرا: 1394/01/01)

  • 1- هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 16,150,000 ریال
  • 2- هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 20,000,000 ریال
  • 3- حق الزحمه دفتر نمایندگی به مبلغ 2,000,000 ریال می باشد که از سوی دفتر نمایندگی دریافت می شود.

اگر می خواهید بدانید HLA چیست، لطفاً اینجا کلیک کنید

هزینه شارژ سالانه: (زمان اجرا: 1394/01/01)

از سال دوم مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار ریال (1.161.000 ریال) (با احتساب نه درصد مالیات بر ارزش افزوده) هزینه شارژ سالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک خون بندناف رویان می باشد که از خانواده دریافت خواهد شد.

  شماره حساب شبا
1225354984 IR290120000000001225354984
0201367016003 IR490540108481021367016003

فسخ قرارداد (زمان اجرا از 1394/01/01)

در صورت فسخ قرارداد به دلیل حجم و کانت پایین مبلغ 2,000,000 ریال فقط از قراردادهای تهران کسر و الباقی هزینه  عودت می گردد. بنابراین در شهرستانها بابت فسخ قرارداد مبلغی بجز حق دفتر نمایندگی از مشتری کسر نخواهد شد.