هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در شهر تهران:  (زمان اجرا: 1393/01/01)

از ابتدای فروردین  1393، هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در سال اول به همراه آزمایشات اولیه که بر روی نمونه خون بند ناف انجام می شود به صورت ذیل اعلام می گردد:

  • 1- هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 16.500.000 ریال
  • 2- هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 20,000,000 ریال

لازم به توضیح است که هزینه جمع آوری و فریز نمونه، بعد از رویت جواب آزمایشات اولیه مادر و تائید آن توسط واحد پذیرش بانک خون بند ناف از خانواده های محترم دریافت خواهد شد.


هزینه نگهداری نمونه خون بند ناف در شهر های دارای دفاتر نمایندگی: (زمان اجرا: 1393/01/01)

  • 1- هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 14,700,000 ریال
  • 2- هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 18,200,000 ریال

حق دفاتر نمایندگی در مراکز استانها 1,800,000 ریال میباشد که به حساب دفتر نمایندگی در آن استان واریز میشود

مبالغ قرارداد در شهر های فاقد دفاترنمایندگی ( قم . زاهدان و ...)، در صورتیکه عقد قرارداد در دفتر تهران انجام شود:
(زمان اجرا: 1393/02/01)


    1- هزینه عقد قرارداد بدون درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 15,700,000 ریال
    2- هزینه عقد قرارداد با درخواست انجام آزمایش HLA واریز بحساب شرکت 19,200,000 ریال

توضیح: در اینگونه موارد انجام عملیات خونگیری و ارسال به شرکت بعهده مشتری خواهد بود.

اگر می خواهید بدانید HLA چیست، لطفاً اینجا کلیک کنید

هزینه شارژ سالانه: (زمان اجرا: 1393/01/01)

از سال دوم مبلغ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال (1.150.000 ریال) (با احتساب هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده) هزینه شارژ سالیانه و نگهداری نمونه خون بندناف در بانک خون بندناف رویان می باشد که از خانواده دریافت خواهد شد.بدیهی است این مبلغ صرفاً جهت پرداخت در سال 1393 اعلام شده است و در سال های آتی مبلغ پرداختی شارژ سالانه به اطلاع اعضای محترم این بانک خواهد رسید.

  شماره حساب شبا
1225354984 IR290120000000001225354984
0201367016003 IR490540108481021367016003